இஸ்லாமில் இருந்து இயேசுகிறிஸ்துவிடம் வந்தவர்கள்

என்ன என் ஆனந்தம் பாடல்

என்ன என் ஆனந்தம் என்ற தமிழ் பாடல் மலையாளத்தில் வீடியோ பாடலாக உள்ளது.

பார்த்து,கேட்டு மன்னன் இயேசுவை மகிழ்ந்து பாடுங்கள்