இஸ்லாமில் இருந்து இயேசுகிறிஸ்துவிடம் வந்தவர்கள்

Tamil Songs Lyrics ,தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்


1 அகிலத்தையும் ஆகாயத்தையும்
2 அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும்
3 அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
4 அதிகாலையில் பாலனைத் தேடி
5 அதிசயமான ஒளிமய நாடாம்
6 அத்திமரம் துளிர்விடாமல் போனாலும்
7 அனாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
8 அனாதியான கர்த்தரே
9 அன்பில் என்னை பரிசுத்தனாக்க
10 அன்பே பிரதானம்
11 அன்பே! அன்பே! அன்பே!
12 அப்பா நான் உம்மைப் பார்க்கிறேன்
13 அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா
14 அரசனைக் காணாமலிருப்போமோ?
15 அருள் நிறைந்தவர்
16 அர்ப்பணித்தேன் என்னை முற்றிலுமாய்
17 அலங்கார வாசலாலே
18 அல்லேலூயா கர்த்தரையே
19 அல்லேலூயா! அல்லேலூயா! அல்லேலூயா!
20 அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்?
21 அழைக்கிறார் அழைக்கிறார் இதோ
22 ஆ சகோதரர் ஒன்றாய்
23 ஆத்துமமே, என் முழு உள்ளமே
24 ஆனந்த கீதங்கள் - பாடுங்கள் - வாழ்த்துங்கள்
25 ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான்
26 ஆனந்தமாய் நாமே ஆர்ப்பரிப்போமே
27 ஆனந்தமே! ஜெயா! ஜெயா!
28 ஆமென், அல்லேலூயா! மகத்துவத் தம்பராபரா
29 ஆயிரம் ஆயிரம் பாடல்களை
30 ஆராதனை ஆராதனை துதி
31 ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன்
32 ஆரிரோ பாலகா
33 ஆரிவர் ஆராரோ கண்மணி அன்பே என் ராஜாவே
34 ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே
35 ஆவியை அருளுமே, சுவாமீ
36 ஆ, அடைக்கலமே உமதடிமை நானே
37 இகமனுதேவா நமஸ்கரிப்பேன்
38 இடுக்கமான வாசல் வழியே
39 இதோ மனுஷரின் மத்தியில்
40 இன்று கண்ட எகிப்தியனை
41 இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார்
42 இப்பூவினில் நம் இயேசுவே
43 இயேசு இரட்சகரின் பிறந்த நாள் இதுவே
44 இயேசு இராஜனின் திருவடிக்கு
45 இயேசு என்னும் நாமத்தில்
46 இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு
47 இயேசு கிறிஸ்துவின் நல் சீடராகுவோம்
48 இயேசு திருநாமம் ஈய உயர் மகிமையில் ஜெய மகிழ்
49 இயேசு பாலகா என் ஜீவகால மெல்லாம்

Page: 1 2 3 4 5 6 Next >>