இஸ்லாமில் இருந்து இயேசுகிறிஸ்துவிடம் வந்தவர்கள்

Tamil Songs Lyrics ,தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்
51 இயேசுவின் நாமமே திருநாமம்
52 இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம்
53 இயேசுவின் நாமம் எல்லாவற்றிற்கும்
54 இயேசுவின் பின்னே போகத்துணிந்தேன்
55 இயேசுவின் ரத்தம் வல்லமையுள்ளது
56 இயேசுவே கல்வாரியில் என்னை வைத்துக்கொள்ளும்
57 இயேசுவே, கிருபாசனப்பதியே
58 இரட்சா பெருமானே பாரும்
59 இரத்தக்கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்துவிட்டேன்
60 இராத்திரியில் மேய்ப்பருக்கு நற்செய்தி
61 இருள் சூழும் காலம் இனி வருதே
62 இஸ்ரவேல் என்னும் நாட்டினிலே
63 உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்
64 உன் நெஞ்சிலே உண்டான விசாரங்களை நீ
65 உன்னதமானவரின் உயர் மறைவிலிருக்கிறவன்
66 உன்னையே வெறுத்துவிட்டால்
67 உன்றன் சுயமதியே
68 உம்பாதம் பணிந்தேன்
69 உம்மாலே தான், என் இயேசுவே
70 உம்மைப்போல் யாருண்டு?
71 உறக்கம் தெளிவோம் உற்சாகம் கொள்வோம்
72 உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் பெற்று எழ வேண்டும்
73 உள்ளத்தில் அவர்பால் பேரன்பு
74 ஊற்றுத் தண்ணீரே எந்தன் தேவ ஆவியே
75 எக்காள சத்தம் வானில் தொனித்திடவே
76 எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே
77 எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய்
78 எண்ணில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம்
79 எண்ணெய் பூசி காயங்கள் ஆற்றியே
80 எத்தனை நன்மைகள் எனக்குச் செய்தீர்
81 எத்தனை நாட்கள் செல்லும்
82 எத்தனை நாவால் பாடுவேன்
83 எந்தன் உள்ளம் தங்கும் இயேசு நாயகா
84 எந்தன் உள்ளம் புதுக்கவியாலே பொங்க
85 எந்தன் ஜீவன், இயேசுவே
86 எந்தன் ஜெபவேளை உமைத்தேடி வந்தேன்
87 எந்தன் நாவில் புதுப்பாட்டு
88 எந்தன் மறைவிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரமையா
89 எந்நாளுமே துதிப்பாய்
90 எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே
91 என் இயேசு ராஜாவுக்கே
92 என் ஜீவன் உம்மிலே
93 என்ன என் ஆனந்தம்!
94 என்ன பாக்கியம், எவர்க்குண்டு இந்தச் சிலாக்கியம்?
95 என்னை ஜீவபலியாய் ஒப்புவித்தேன்
96 என்னை மறவா இயேசுநாதா
97 என்றென்றும் ஜீவிப்போர்
98 எப்படி பாடுவேன் நான்
99 எருசலேம் என் ஆலயம்,
100 எல்லாம் இயேசுவே
Page: << Prev 1 2 3 4 5 6 Next >>