இஸ்லாமில் இருந்து இயேசுகிறிஸ்துவிடம் வந்தவர்கள்

உலகிற்கு நற்செய்தி

flTs;

  kdpjdhf   

 

 

Muk;gk;

 

flTs; ,Uf;fpwtuhfNt ,Uf;fpd;whh;.

 

 

 

MjpapNy flTs; thdj;ijAk; cyfj;ijAk; >>>

 

 kw;Wk; Jhjh;fisAk;

 

gilj;jhh;. Jhjh;fspy; xUtd; jd;id flTisg;Nghy

 

 cah;j;jpdhd;.

 

flTs; me;j JhjidAk; mtNdhL Nrh;e;j

 

 Jhju;fisAk; js;sp tpl;lhh;. Jhjh;fSf;nfd eufk;

 

 cUthf;fg;gl;lJ. js;sp tplg;gl;l JhjNd gprhR.

 

gpd;G flTs; rfytw;iwAk; cUthf;fp> filrpahf

 

 kdpjidAk;

 

cUthf;fpdhh;. kdpjid mtUila rhayhf

 

 rpU\;bj;jhh;> MZk;

 

ngz;Zkhf rpU\;bj;jhh;. flTs; kdpjid

 

 cyfj;ij Mz;L

 

nfhs;Sk;gbf;F gilj;jhh;.

 

 

 

 

Kjy; kdpjd; (Mjhk;)> Kjy; kD\p (Vths;)

 

 

 

 

mtu;fis flTSila fl;lisia kPwr;nrhd;dhd

 

; gprhR.

 

mtu;fSk; gprhrpd; Ngr;ir  Nfl;L ghtk;

 

 nra;jhh;fs;. mjdhy; Njtd; kdpjid rgpj;jhh;.

 

 mtid VNjd; Njhl;lj;jpypUe;J Juj;jp tpl;lhh;.

 

[dq;fs; ngUfpdhh;fs;> flTisg;gw;wpa mwpT

 

 kf;fsplj;jpy;

 

fhzg;gltpy;iy> ghtKk; ngUfpaJ> kdpju;fspd;

 

 mf;fpukk; Kw;wpaJ. mjdhy; flTs; cyfj;ij

 

 jz;zPupdhy; mopj;jhh;. Nehth vd;Dk; kdpjidAk;

 

 mtdJ FLk;gj;ijAk; jtpu kw;wtu;fs; ghtk;

 

 nra;jgbapdhy; Njtd; kw;w vy;NyhiuAk; mopj;jhh;.

 

Nehthtpd; FLk;gk; %yk; cyfj;jpy; [dq;fs;

 

 kPz;Lk; ngUfpdhh;fs;.

 

kPz;Lk; [dq;fs; ghtk; nra;jhh;fs;. flTisg;gw;wpa

 

 vz;zk;

 

mtu;fSf;Fs; fhzg;gltpy;iy.

 

flTs; Mgpuhk; vDk; kdpjid mioj;jhh;> mtd;

 

 flTis ek;gpdhd;> flTs; mtid MrPu;tjpj;jhh;.

 

 Mgpufhk; %ykhf

 

 

 

 

,];uNtyu;fSk;>  ,];kNtyu;fSk;

 

 (Kfkjpah;fs;)

 

 gpwe;jhh;fs;.

 

 

 

 

ehsiltpy; [dq;fs; kPz;Lk; ghtk; nra;jhh;fs;

 

. Njtd; jz;bj;jhh;.

 

,];uNtyh;fs; vfpg;J Njrj;jpw;F ifjpfshf

 

 nrd;whh;fs;.

 

400 tUlq;fs; mbikfshf ,Ue;jhh;fs;. NkhNr

 

 vDk; kdpjd;

 

%ykhf kPz;Lk; ,];uNty; kf;fs; vfpg;jpypUe;J

 

 ,];uNtYf;Fs;

 

gpuNtrpj;jhh;fs;.

 

,];uNtypNy mth;fs; kPz;Lk; ghtk; nra;jhh;fs;.

 

 fy;> kz;> nrb>

 

#upad;> kw;Wk; kdpjh;fshy; nra;ag;gl;l rpiyfis

 

 tzq;fpdhh;fs;.

 

jq;fSf;F xU uh[h Ntz;Lnkd;W uh[hitAk;

 

 Vw;gLj;jpdhh;fs;.

 

,];uNtyu;fspd; Kjy; uh[h rTy;.

 

cz;ikahd flTis gpd;gw;wpa uh[hf;fs; kpfTk

 

; FiwT...

 

ghtk; ngUf;nfLj;jJ..................

 

ahh; ghtk; nra;jhYk; jz;bf;fg;gl Ntz;Lk;.

 

vy;yh kdpju;fSk; ghtk; nra;jhh;fs;. ed;ik

 

 nra;fpwtu;fs;

 

xUj;jUkpy;iy. kdpju;fs; eufj;jpNy js;sg;gLtij

 

 flTs; tpUk;gtpy;iy .

 

 

 

,NaRtpd; gpwg;G

 

 

 

 

flTs;  kdpjdhf(,NaRthf) cyfj;jpw;F te;jhh;.

 

cyfj;jpNy kdpjidg;Nghy tho;e;jhu;. Ntjk;

 

 nrhy;fpwJ mtuplj;jpy;

 

xU ghtKk; fhzg;gltpy;iy vd;W.

 

mtu; cyfj;jpy; tho;e;j nghOJ mNdf

 

 mw;Gjq;fisAk;

 

mjpraq;fisAk; nra;J jhd; xUtNu cz;ik

 

 nja;tk; vd;gij

 

fhl;bdhh;. mtuplj;jpy; xU FiwAk; fhzg;gltpy;iy.

 

mtu; ,e;j cyf kf;fspd; ghtq;fis ePf;Ftjw;fhf

 

 kupf;f Ntz;Lk; vd;gij nrhd;dhh;. jd;Dila

 

 kuzj;jpdhy; jhd; ehq;fs; guNyhfk; nry;y KbAk

 

; vd;gijAk; nrhd;dhh;. vq;fSila ghtq;fSf;fhf

 

 mtu; mbf;fg;gl;lhh;. vq;fSila

 

 mf;fpukq;fSf;fhf mtu; nehUf;fg;gl;lhh;.

 

ehDk; ePq;fSk; nrhu;f;fk; nry;y Ntz;Lk

 

; vd;gjw;fhf flTs; kdpjdhf mtjhuk; vLj;J>

 

 vq;fSf;fhf kupj;jhh;.

 

 

 

 

 

mjprak; . ntw;wp . cz;ik . epr;rak; .

 

 ek;gpf;if . tpRthrk;.

 

 

 

,NaR kupj;J 3. tJ ehs; capu;j;njOe;jhu;. jhNd

 

 cz;ikahd nja;tk; vd;gij cyFf;F

 

 ntspf;fhl;bdhu;. mtu; guNyhfk; Nghifapy;

 

 jd;Dila rP\u;fSf;F nrhd;dhh;. ePq;fs; Ngha;

 

 cyfj;jpYs;s kf;fSf;F vd;idg;gw;wp

 

 mwptpAq;fs;.

 

mJ kl;Lky;y .

 

mtu; jd;Dila rP\upy; xUtUf;F mtUila

 

 mLj;j tUifia Fwpj;J nrhd;dhu;. mtu;

 

 tUk;nghOJ vq;fis epahak; tprhupf;Fk;gb

 

 tUthu;.

 

mtiu Vw;Wf;nfhz;L xOq;fhf tho;e;jtu;fis.

 

 mtu; nrhu;f;fk; $l;b nry;thu;. kw;wtu;fis mtu;

 

 epahahk; tprhupj;J eufj;jpNy js;Sthh;.

 

guNyhfk; nry;yNtz;Lkhapd; ,NaR xUtNu top.

 

 NtW top ,y;iy.

 

,NaR vy;NyhiuAk; Nerpf;fpwhu; . ePq;fs; ahuhf

 

 ,Ue;jhYk; ve;j epiyapy; ,Ue;jhYk; mtu;

 

 cq;fis Vw;Wf;nfhs;fpwhu;.

 

xUtUk; Nruf;$lhj xspapy; thrk; nra;fpwtu;

 

kfh gupRj;j nja;tk; . ghtk; Nehf;fp ghu;fhjtu;

 

md;Ng cUthdtu; vq;fSf;fhf jd;Dila

 

 capiuAk; nfhLj;jtu;

 

vy;yhtw;iwAk; cUthf;fpdtu;

 

cq;fsplk; vjpu;ghu;g;gJ

 

cq;fSila kde;jpUk;Gjiy.

 

fhyk; jho;j;jhky; mtiu Vw;Wf;nfhs;Sq;fs; .

 

http://www.tamilchrist.ch/Jesus/gospel.htm