இஸ்லாமில் இருந்து இயேசுகிறிஸ்துவிடம் வந்தவர்கள்

கல்வாரி சிலுவைப் பலி

fy;thhp rpYitg; gyp

VNjdpy; Njtd; jhNk xU Ml;ilg; gypahf;fpj; Jtf;fpitj;j gypfspd; jpul;rpfnsy;yhk; fy;thhpr; rpYitapy; ,NaR fpwp];J epiwNtw;wpa gukgypapy; eptHj;jpahdJ. epahag;gpukhzj;jpw;F Ke;jpa jdpegH gypfs; mj;Jld; Xa;e;jJ. Mrhpg;G $lhuj;jpy; mike;j mjpfhug; G+Ht gypfSk; $l mbNahL mfd;wJ. rhyNkhd; murdpd; gpujhgkpf;f 1>20>000 gypfSk; ,dp Vw;fg;gLtjpy;iy. Vio vspa kf;fSf;F tFf;fg;gl;l Gwhf;FQ;R gypfSk; ,dp Ntz;lNt Ntz;lhk;. gypfisr; nrYj;J kdpjd; gl;lghlnky;yhk; nfhQ;rky;y. gypapd; Nghpy; rpe;jg;gl;l ,uj;jKk; Fiwty;y. Njtd; Vw;gLj;jpa kpUfgyp Nghjhnjd kjpnfl;l kdpjHfs; eufgypiaAk; nra;J> gypNahL ghtj;ijAk; $l;btpl;ldH. rj;jpa Njtdpd; ehkj;jpy; Muk;gpj;j gypfs; tpf;fpufq;fSf;Fk; jpUg;gptplg;gl;lJ. ,t;thW gypfs; ghtj;ij eptHj;jp nra;tjw;Fg; gjpyhf ghtj;ijg; ngUfr; nra;jijf; fz;l Njtd; gypfSf;nfy;yhk; Xa;Tz;lhf;f vz;zpdhH. mj;Jld; ,e;j gyp fpUigapd; fhyj;jpw;F Jtf;fkpl;lJ.

Jtf;fKk;> KbTk; Njtd;:

kpUfq;fisg; gypaplr; nrhd;dtH NjtNd. Njt fl;lisia kPwpa kdpjd; mfg;gl;Lf;nfz;l kuzf;fl;LfspypUe;J mtid tpLtpj;J ,ul;rpf;fg; gypfis mtNu Vw;gLj;jpdhH. Muk;gj;jpy; mtutH tpUg;gj;jpw;F tplg;gl;l gypfis Mrhpg;Gf; $lhuj;jpy; mjpfhug;G+Htkhf;fpdhH. xt;nthU gypAk; kdpjDf;F ght kd;dpg;ghf mike;jJld; fbdkhd ghukhfTk; mike;jJ. tUj;jg;gl;L ghuk; Rkf;fpwtHfis ,isg;ghWjYf;F mioj;jNghJ ghtj;jpd; ghuj;jpYk; ghtepthuzj;jpd; ghuj;jpYkpUe;J ,isg;ghWjYf;F mioj;jhH vdf;fUj;jhfpwJ (kj; 11:28). Mk; ,d;W ,ul;rpg;G vj;jid vspjhapUf;fpwJ? tpRthrj;jhy;- tpRthrj;jhy; kl;Lk;> ghtj;NjhL Nghuhbj; jsHe;jtd; ,dp ghtepthuzj;jpw;fhfTk; Nghuhbj; jsUtjh? ,y;yNt ,y;iy. xNu gypapdhy;> xU kdpjdpd; midj;Jg; ghtq;fSk;> midj;J kf;fspd; ghtq;fSk; jPHe;jd. mJ vd;nwd;iwf;Fkhf jPHe;jd. Njtd; kdpjDf;F ,uq;fpdhH. jkJ xNuNgwhd Fkhuid gypahf;Fkstpw;F ,uq;fpdhH. ,e;jg; gypapdhy; midj;Jg; gypfisAk; epiwNtw;wp gypiaNa Kbj;jhH.

Kbe;jJ

,J ,NaR rpYitapy; [Ptidj; Jwg;gjw;F Kd; $wpa thHj;ij. ,e;j thHj;ijia ,NaR $wpaJ kpfTk; mtrpakhf ,Ue;jJ.

1. gypfisnay;yhk; epiwNtw;wp Kbj;jhH vd;W nghUs;.

2. jhk; kdpjdhf te;jjpd; Nehf;fj;ij epiwNtw;wp Kbj;jhH vd;w fUj;Jk; mjw;F cz;L.

ght ghpfhu Nehf;fj;Jld; tuhj mtjhuq;fs; epiwe;j> top jtwpg;Nghd cyfj;jpy; ,NaR xUtNu ey;y Nehf;fj;Jld; te;J jhk; te;j Nehf;fj;ijg; Gdpjkha; epiwNtw;wpr; nrd;whH. ekJ Njtd; Nehf;fk; jtwhjtH. cjhuzkhf> ,yq;fhGhpia Mz;l ,uhtzdd; vd;w ,uhl;rjd; jd; jt typthy; %Tyfj;ijAk; Mz;L NjtH> KdptH ahtiuAk; Jd;GWj;jpajhy; mtidf; nfhy;Ytjw;fhfNt xU mtjhuk; te;jjhk;. Mdhy; mtH ,uhtzidf; nfhy;Yk; Kd;dNu ,uhtzd; mtuJ kidtpia flj;jpr; nrd;wjhy; fjpfyq;fpg;Nghdijf; fhz;fpNwhk;. jd; kidtpiaf; fhg;ghw;W Fuq;F gilia jpul;lNtz;ba epHg;ghf;fpak; gilj;jtH. kw;wtHfis ,ul;rpg;gJ vg;gb? epw;f! mtjhukhf te;jtH  Foe;ijiag; ngw;wJ Vd;? Ntjhfkk; ntspg;gLj;Jfpd;w Njtd;> gYfpg;ngUfp G+kpoa epug;Gk; Ntiyia kdpjHfsplk; xg;gilj;jhH. Mjp. 1:27-28. mtH vg;NghJNk ,e;j nraiy Vw;wjpy;iy.

mtUila xNu Fkhud; kdpj mtjhunkLj;jNghJk; Foe;ijg; NgW FLk;gk; elj;jg;Nghftpy;iy. me;j nghWg;ig vg;NghJNk kdpjHfsplk; tpl;L tpl;L jhk; vd;iwf;Fk; NjtdhfNt ,Uf;fpwhH. mg;gbNa ,NaR kf;fspd; ghtj;ij Rke;J jPHf;f te;jgbNa mg;Gzpiar; nra;J Kbj;jhH. mtiur; rpYitapy; miwe;J nfhy;YtJ jhd; vjphpfspd; Nehf;fk; vd;W epidf;ff;$lhJ. mtiur; rpYitapy; miwe;jjhy; Kd; jPHf;fjhprdq;fs; epiwNtwptpLk; vd mwpe;j rhj;jhd; mtiu jpir jpUg;Gk; Nrhjidfisf; nfhz;L te;jhd;. ,Wjpapy; mit gypf;fhjjpdhy; cyfnky;yhk; mtH gpd;dhNy Nghtijf;fz;L vg;gbahtJ ,NaRit xopj;Jf;fl;b tpLtjw;fhf rpYitapy; miwag;gltpl;Ltpl;lhd;. jpir jpUg;Gk; Nrhjidfshtd:

1. rhj;jhd; Nrhjpf;Fk;gb rfy ,uh[;[paq;fisAk; ,NaRTf;Fj; jUNtd; vd;whd; (kj; 4:8-10). ,NaR mtidj; Juj;jpdhH. Vnddpy;> mtH G+kpapd; ,uh[;[paq;fisf; ifg;gw;w mg;NghJ tutpy;iy. gpjhTf;F rkkhapUg;gijNah> nfhs;isg;ghf;fpakhf vz;zhky; mijj; Jwe;J te;jtH ,e;j kz;Zf;fhf miyatpy;iy. my;NyY}ah! mtH kf;fSila ghtq;fSf;fhf gypahf te;jjpy; cWjpahf ,Ue;jhH. mtuJ rpYit kuz Nehf;fj;ij tPo;j;j rhj;jhdhy; Kbatpy;iy.

2. xU Kiw ,NaRitg; gpbj;Jf;nfhz;LNgha; ,uh[hthf;f nghJ[dk; $b vj;jdk; gz;zpdhHfs; Nahth6:15. kdpjhpy; vtuhapDk; ,g;gbg;gl;l jUzj;ij eOttpl;bUf;fkhl;lhHfs;. ,NaRNth> mtHfistpl;L tpyfp jdpNa nrd;Wtpl;lhH. mtH jhk; te;j Nehf;fj;jpy; fz;zhapUe;jhH. ,NaRit top tpyfr; nra;a nghJkf;fshy; Kbatpy;iy. ,uh[hq;fg; gjtpapy; mtH jLf;fp tpotpy;iy.

3. gpd;ndhUKiw ,NaRtpd; rP\hpy; gpujhdpahf ,Ue;j NgJU vd;gtH ,NaR milag; Nghfpw ghLfs; epiwe;j gyp kuzj;ijf; Fwpj;Jf; Nfs;tpg;gl;l clNd ,NaRit jdpNa mioj;Jf; nfhz;LNgha; ,g;gbnay;yhk; rk;gtpf;ff; $lhJ vd mtUf;F MNyhrid nrhd;dhH. ,NaRNth mtiuf;fbe;Jnfhz;lhh kj; 16:21-22. jkJ gyp kuz Nehf;fj;jpypUe;J tpyfr; nra;a jkJ tpNuhjpfshNyh> jkJ md;ghdtHfshNyh> rhj;jhdhNyh xUNghJk; Kbatpy;iy. mtuJ ghtghpfhu kuzj;jpd; cd;dj Nehf;fj;ijf; nfLf;f md;gHfshYk; Kbatpy;iy.

4. ,NaR kf;fSf;fhf khpf;f Ntz;Lnkd;whYk; mtH fs;sHfs; eLtpy; rpYitapy; jhd; khpf;f Ntz;Lnkd;gJ jPHf;fjhprdq;fspd; Kd;Dwptpg;ghFk;. Mdhy; mtuJ juzj;ij tpj;jpahrkhd Kiwapy; epiwNtw;w A+jHfs; Kaw;rpj;jdH. mtiug; gpbj;J nrq;Fj;jhd kiyapd; rpfuj;jpypUe;J jiyfPoha; js;sptpLk;gbf;F nfhz;LNghdhHfs;. mtNuh mtHfs; eLtpypUe;J fle;J Ngha;tpl;lhH. Y}f; 4:28-30. gpd;ndhUKiw fw;fshy; mtiu mbf;f Kaw;rpj;jdH. ,NaRNth mtHfistpl;L kiwe;J tpl;lhH. Nahth 8:59> 10:30. mtUila Nehf;fj;ij jtwr; nra;a A+juhYk; Kbatpy;iy.

5. ,NaRtpd; gpwg;gpNyNa mtiuf; nfhd;Wtpl xU murd; Kaw;rpj;jhd;. Mdhy; mtH mjw;nfy;yhk; jg;Gtpf;fg;gl;l rhpj;jpuj;ij kj;NjA RtpNr\k; ,uz;lhk; mjpfhuj;jpy; tpsf;fpAs;shH. ,NaRit KisapNyNa fps;spnawpa VNuhJ murdhy; Kbatpy;iy.

,t;thW ,NaRit rpYit kuzj;jpypUe;J tpyfr; nra;a gy #o;r;rpfs; nra;ag;gl;lJ. nfhiykpul;ly;fs; kl;Lky;y> caHe;j gjtpfSk; thf;fspf;fg;gl;ld. ,NaRNth mitfis n[apj;jhH. mur gjtpNghd;w caHTfNsh> kuzgaq;fuq;fNsh mtiur; rw;Wk; jsur;nra;atpy;iy. khwhf mtuJ Ntis te;jNghJ jk;ikj;jhNk xg;Gf;nfhLj;jhH. nfj;nrkNd Njhl;lj;jpy; filrp ehs; ,utpy; mtiug; gpbf;f te;jtHfs; mtiu milahsk; njhpahky; jLkhWifapy; 'ehd; jhd; mtH" vd;W $wp mthfs; Kd; te;Jepd;whH. mtH $wpa thHj;ijapd; kfpikiaj; jhq;fhJ mtiug;gpbf;f te;jtHfs; gpd;dpl;Lj; jiuapNy tpOe;jhHfs;. Nahth 18:1-8. ,NaR kPz;Lk; gpujpAj;jukhf 'ehd; jhndd;W cq;fSf;Fr; nrhd;Ndd;" vd;WhH. mt;thW rpYit kuzj;Jf;Fj; jk;ikj; jhNk xg;Gtpj;j jkJ Fwpf;Nfhis mile;J ntw;wpfz;lhH. mtiur; rpYit kuzj;jpypUe;J tpyfr; nraAk; mNef J}z;Ljy;fis ntd;W rpYitapNy ntw;wp rpwe;jhH. Kbe;jJ vd;whH. me;j Ntiyiar; nra;J Kbj;jhH. Mjhkpd; re;jpfspd; kPl;Gg;gzp Kbe;jJ. vz;zpwe;j gypfspd; ghLfSk; gz;biffspd; NfhyhfyKk; xope;jJ. kDf;Fyj;jpw;F tpLjiy. gyp kpUfq;fSf;Fk; tpLjiy. kdpjd; ,dp ,NaRtpd; KbTw;w gypapd;NkYs;s tpRthrj;jpdhy; gpiog;ghd;.

http://www.tamilgospel.com/paligal.html