இஸ்லாமில் இருந்து இயேசுகிறிஸ்துவிடம் வந்தவர்கள்

கிறிஸ்தவர்களை கொடுமை படுத்திய நாத்திகவாதிகள்http://epaper.dinamalar.com/default.aspx?selPg=1392&page=12_04_2008_002.jpg&ed=342&BMode=100&artHigh=12